Pobierz broszurę
Wróć do strony głównej

O mnie

Nazywam się Wojciech Wilk. Z wykształcenia jestem prawnikiem. Ukończyłem Wydział Prawa UMCS w Lublinie. Wcześniej uczyłem się w Technikum Mechanicznym w Kraśniku. Urodziłem się w Kraśniku i nigdy się stąd nie wyprowadziłem, choć pracowałem w różnych miejscach i pełniłem różne funkcje zawodowe i społeczne.

Swoją drogę zawodową rozpocząłem w Urzędzie Miasta Kraśnik w 1997 roku. Zostałem stażystą. Później zajmowałem różne stanowiska, referenta, kierownika wydziału – by pracę w Urzędzie Miasta zakończyć na stanowisku zastępcy Burmistrza Miasta.

W 2005 roku wybraliście mnie Państwo na posła na Sejm RP. Pełnienie tej funkcji i reprezentowanie Kraśnika w Sejmie było i jest dla mnie wielkim honorem.

Gdy w 2011 roku przestałem pełnić mandat poselski współpracę zaproponował mi prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Zostałem jego doradcą, a później dyrektorem prezydenckiej kancelarii. Codziennie dojeżdżałem z Kraśnika do Lublina i z powrotem, tak jak robi to wielu mieszkańców Naszego Miasta. Patrząc na pracę prezydenta Żuka, słusznie ocenianego – jako jednego z najlepszych włodarzy polskich miast, zobaczyłem jak powinny pracować skuteczne władze miasta, jak realizować potrzeby, pragnienia i aspiracje mieszkańców. Poznałem mechanizmy, które powodują, że miasto rozwija się dynamicznie.

W 2014 roku zostałem Wojewodą Lubelskim, reprezentantem Rządu RP na terenie województwa lubelskiego. Współpraca z samorządami, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne to tylko niektóre aspekty mojej działalności na tym stanowisku. Zawsze starałem się dbać o sprawy Kraśnika. Przykładem tego może być uruchomienie w Kraśniku punktu paszportowego.

W 2015 roku głosami głównie mieszkańców Kraśnika ponownie zostałem posłem na Sejm RP. Spotykam się z Państwem, prowadzę biuro poselskie (w okresie wakacyjnym również biuro mobilne), zapraszam wycieczki kraśnickich uczniów i seniorów do Sejmu. Staram się aktywnie uczestniczyć w życiu miasta. Byłem i jestem do dyspozycji wszystkich, którzy chcą rozmawiać o naszym mieście. Bez względu na partyjne barwy i polityczne przekonania.

W ramach mojej działalności, jako Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji od 2005 r. inicjowałem, interpelowałem i aktywnie wspierałem realizację wielu ważnych inwestycji i projektów zrealizowanych na terenie miasta Kraśnik, powiatu kraśnickiego i województwa lubelskiego, tj.:

Infrastruktura drogowa/kolejowa:

- obwodnica Miasta Kraśnik – wartość 110 mln zł,

- droga nr 74 na odcinku Annopol – Gościeradów – wartość 15 mln zł,

- remonty i modernizacje dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówek): ul. Słowackiego, Mickiewicza, Graniczna w Kraśniku, droga Trzydnik – Budki – Marynopole, droga Zakrzówek – Strzyżewice – w sumie już około 150 dróg na terenie Lubelszczyzny,

- budowa trasy szybkiego ruchu Warszawa – Lublin S 17,

- modernizacja linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa Wschodnia - Lublin - Dorohusk - granica państwa,

- interwencje w sprawie modernizacji linii kolejowych na terenie Lubelszczyzny.

Infrastruktura sportowa:

- Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Kraśniku (dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki),

- Obiekty sportowe w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012: Szkoła Podstawowa nr 5 w Kraśniku, Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku, Osiedle Piaski w Kraśniku, Publiczne Gimnazjum w Trzydniku Dużym – na Lubelszczyźnie tylko w latach 2008-2010 wybudowano ponad 100 kompleksów boisk, -

włączenie MOSiR do programu zakładającego budowę pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią, (Miasto Kraśnik niestety się wycofało).

FŁT:

- pomoc przy dekapitalizowaniu FŁT Kraśnik S.A. kwotą 34 mln zł poprzez wejście kapitałowe Agencji Rozwoju Przemysłu;

- 12,5 mln zł pożyczki z ARP na działalność bieżącą;

- wykupienie przez ARP udziałów, jakie FŁT posiadała w grupie zbrojeniowej Bumar po przekazaniu na rzecz Bumaru Zakładów Metalowych Kraśnik – 6 mln zł,

- zainteresowanie problemem Fabryki m.in. Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny, Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada, czy forum międzynarodowego poprzez współpracę z Leną Kolarską – Bobińską.

Dla dzieci i młodzieży:

- Patronat nad programem „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży” – sprzęt sportowy dla szkół i klubów sportowych, szkolenia animatorów,

- „Radosna szkoła” – rządowy program budowy placów zabaw i miejsc zabaw w szkołach – w sumie ponad 930 inwestycji dofinansowanych na terenie Lubelszczyzny w latach 2009-2010, kilkadziesiąt na terenie Powiatu Kraśnickiego,

- wsparcie kolejnych edycji Festiwalu Pieśni Religijnej „Nie lękajcie się” przy Parafii św. Antoniego Paderewskiego w Kraśniku,

- wspieranie tworzenia punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego – inicjatywa zmiany przepisów w MEN,

- starania o wsparcie Państwa w utrzymaniu małych wiejskich szkół (nowelizacje przepisów MEN – tworzenie grup szkół,

- ułatwienia w przyznawaniu przez samorządy ulg w opłatach za przedszkola - inicjatywa zmiany przepisów w MEN

Dla obszarów rolniczych i wiejskich:

- cykl spotkań „Tak posiej wsi!”

- walka o utrzymanie UP w Zakrzówku;

- schetynówki w gminach wiejskich

- pomoc dla powodzian

- zasiłki indywidualne dla powodzian do 6 tys. zł, do 20 tys. zł i do 100 tys. zł (od 20 do 100 tys. zł to na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego od 20 000 zł do 100 000 zł),

- wsparcie popowodziowe dla samorządów lokalnych Lubelszczyzny – 37,2 mln zł,

- interwencje w sprawie inwestycji dotyczących zabezpieczenia terenów przed powodziami (przepisy dotyczące oczyszczanie międzywala, modernizacja wałów, budowa zbiorników retencyjnych)

- działalność w ramach Fundacji „Za Bramą” – zbiórki darów dla powodzian,

- interwencja w sprawie kredytów klęskowych z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na przykładzie gminy Łaziska na Lubelszczyźnie (po wiosennych przymrozkach w 2008 r.),

- wsparcie programu konsolidacji gospodarstw rolnych w ramach programu przyznawania rent strukturalnych – interpelacja do MRiRW,

- wspieranie tworzenia grup i organizacji producenckich (nowelizacja prawa, uproszczenie procedur)

– interpelacja do MRiRW,

- propagowanie kontraktacji owoców i warzyw i normalizacji sytuacji na linii rolnicy – przetwórcy – interpelacja do MRiRW,

- nowelizacja przepisów (rozporządzenia ministra rolnictwa) w zakresie szkód łowieckich – interpelacja do MRiRW,

- sprawa rozszerzenia wykazu terenów o niekorzystnych warunkach gospodarowania na terenie Lubelszczyzny i dodatkowej pomocy z tego względu dla rolników – interpelacja do MRiRW

 

 

 

 

Inne:

- zmiana granic miasta Kraśnik – włączenie terenu zalewu i terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą na Budzyniu,

- włączenie terenów należących do Miasta Kraśnik do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefy Kraśnik,

- wsparcie w czasie realizacji i pozyskania funduszy na remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego; zakup sprzętu medycznego – tomograf, aparaty RTG, termomodernizację szpitalnych,

- pomoc w pozyskaniu wozów strażackich 4 komendom Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (janowski, kraśnicki, tomaszowski, biłgorajski),

- zainteresowanie tematem zniesienia wiz dla Polaków wyjeżdżających do USA,

- działalność w ramach Fundacji „Za Bramą”: wspieranie rozwoju sportu, kultury, akcje społeczne. propagowanie profilaktyki prozdrowotnej,

- starania o zwiększenie środków na działalność rodzin zastępczych,

- objęcie uprawnieniami kombatanckimi działacze opozycji wobec dyktatury komunistycznej, w tym osób zwolnionych z pracy za udział w zbiorowych wystąpieniach wolnościowych na rzecz odzyskania przez Polskę suwerenności, niepodległości i respektowania praw człowieka.

Ogólne lubelskie:

- wspieranie modernizacji Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie,

- wspieranie Kopalni „Bogdanka”,

- wspieranie korzystnej prywatyzacji PZL Świdnik,

- droga ekspresowa S 17,

- poprawa warunków pracy policjantów, zainteresowanie sprawą remontów i budowy nowych budynków komend, posterunków na terenie Lubelszczyzny,

- utworzenie E-Sądu w Lublinie – przyspieszenie rozpatrywania drobnych spraw,

- Interwencje w sprawie budowy masztów gsm w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zamieszkanych (Kraśnik, Janów, Lubelski),

- starania o ułatwienie ruchu na granicy polsko-ukraińskiej (budowa nowych przejść granicznych, konsulatów polskich po stronie ukraińskiej) – interpelacja MSZ,

- projektowanie nowych dróg zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców (przykład Świdnika i budowy drogi ekspresowej S17 na odcinku Kurów - Lublin – Piaski),

- wywalczenie korzystnego dla Lubelszczyzny algorytmu podziału środków przeznaczonych na leczenie pacjentów w szpitalach na poszczególne województwa (ustawa przegłosowana zacznie obowiązywać od 2012 roku),

- starania o zwiększenie promocji gospodarczej województw Polski Wschodniej,

- wsparcie dla przekształcenia i utrzymania działalności Wojskowych Zakładów Lotniczych w Dęblinie,

- zainteresowanie złożami gazy łupkowego na terenie Lubelszczyzny.

 

Niezwykle istotne są dla mnie – dialog, współpraca i rozmowa z mieszkańcami. W oparciu o te filary powinien być budowany rozwój Kraśnika i pomyślność Kraśniczan. Kraśnik potrzebuje nowych, pozytywnych impulsów rozwojowych. Nasza Mała Ojczyzna potrzebuje odważnej, pozytywnej i dynamicznej wizji rozwoju. Kraśnik powinien być przyjazny dla swoich mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów i odwiedzających nas gości.

 

Kraśnik, aby był przyjazny – potrzebne są zmiany. Poważnie zmiany. Zmiany na lepsze. Przez lata zdobywałem doświadczenie i wiedzę, którą teraz pragnę wykorzystać, by służyć mieszkańcom Naszego Miasta. Dlatego zdecydowałem się kandydować na burmistrza.

 

Kraśnik zasługuje na więcej. Wiem, co należy zrobić, by Kraśnik wykonał skok w kierunku nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się miasta i by stał się miejscem, gdzie ludziom żyje się dobrze.

 

Zapraszam Państwa do zapoznania się z naszym Programem Wyborczym. Jest on wynikiem pracy wielu ludzi. Zostały w nim uwzględnione postulaty i uwagi zgłaszane przez Kraśniczan, bo to Państwo najlepiej znacie potrzeby Naszego Miasta. Nasz Program to dokument przemyślany, a określone w nim cele i zadania, jeżeli obdarzycie mnie Państwo zaufaniem zostaną zrealizowane.

 

Bardzo proszę Państwa o głos 21 października.